IN HET MEDISCHE LABORATORIUM

 

CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT

FOR

MEDICAL LABORATORY PERSONNEL

1. Place the well-being and service of the sick above your own interests.

2. Be loyal to your medical laboratory profession by maintaining high standards of work and striving to improve your professional skills and knowledge.

3. Work scientifically and with complete honesty.

4. Do not misuse your professional skill or knowledge for personal gain.

5. Never take anything from your place of work that does not belong to you.

6. Do not disclose to a patient or any unauthorized person the results of your investigations.

7. Treat with strict confidentiality any personnel information what you may learn about a patient.

8. Respect and work in harmony with the other members of the Suralco Medical Department.

9. Be at all times courteous, patient, and considerate to the sick and their relatives.

10. Promote health care and the prevention and control of disease.

11. Follow safety procedures and know how to apply FIRST AID.

12. Do not drink alcohol during laboratory working hours or when on emergency stand-by.

13. Use equipment and laboratory ware correctly and with care.

14. Do not waste reagents or other laboratory supplies.

15. Fulfill reliably and completely the terms and conditions of your employment.

 Belang van het laboratorium

Het bloed vervoert allerlei bouwstoffen zoals eiwitten en glucose en bevat rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes. De door het lichaam geproduceerde afvalstoffen worden door het bloed getransporteerd en met de urine uitgescheiden. De verschillende bestanddelen zijn in de juiste verhoudingen en hoeveelheden aanwezig.

Bij ziekte is er soms te veel van iets of juist te weinig.

Waarom een laboratoriumonderzoek?

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine of ontlasting.

Het laboratoriumonderzoek dient voor:1. het vaststellen of uitsluiten van ziekten 2. het volgen van een verloop van een ziekte

3. het vaststellen van het succes van een behandeling

4. het voorkómen van ziekte

5. het bepalen van de concentratie van geneesmiddelen in bloed

Er zijn honderden laboratoriumonderzoeken mogelijk. De meeste onderzoeken worden uitgevoerd in bloed, maar onderzoek van urine, ontlasting of andere lichaamsmaterialen is ook mogelijk.

Uw arts beslist, eventueel na overleg met de laboratoriumspecialist, welk onderzoek bij u nodig is. In de laboratoria wordt alleen datgene onderzocht waar uw arts om vraagt.

Afnamelaboratoria

Uw arts vraagt een laboratoriumonderzoek aan op een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier is het gewenste onderzoek aangekruist en staat een afdruk van uw ponsplaatsje met uw persoonsgegevens.

Klinische Chemie

Klinische Chemie is het vakgebied dat zich bezighoudt met medisch laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten. Door dit onderzoek kunnen ziekten worden aangetoond of uitgesloten en kan behandeling nauwkeurig gevolgd worden. Ook kunnen analyses worden verricht ter preventie van ziekten of om een prognose te kunnen geven. Recent onderzoek toont aan dat zelfs van te voren de werking van medicijnen kan worden voorspeld.

De klinisch chemicus is verantwoordelijk voor het bloed of ander lichaamsvocht vanaf de afname tot aan de uitslag van het onderzoek. Onder zijn of haar auspicien wordt het juiste materiaal op de juiste wijze afgenomen, vervoerd, geanalyseerd en vindt rapportage plaats. De klinisch chemicus geeft leiding aan de laboratoriumorganisatie, is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, adviseert de aanvragend artsen en verricht wetenschappelijk onderzoek.

Veel routinematig laboratoriumonderzoek gebeurt tegenwoordig geheel geautomatiseerd, maar er zijn ook onderzoeken waar zeer specialistische kennis voor vereist is. Daarom werken er in de grotere laboratoria, zoals het Vumc, meerdere klinisch chemici die zich in een bepaald vakgebied hebben gespecialiseerd.

 

 Bloedonderzoek

De medewerker van het afnamelaboratorium vraagt u naar een van de afnameruimtes te gaan voor bloedafname. In de afnameruimte wordt ter controle van uw persoonsgegevens uw geboortedatum gevraagd. De etiketten worden op de verschillende buisjes geplakt. Daarna wordt er, meestal uit uw arm, bloed afgenomen.

Urineonderzoek

U krijgt van de medewerker een plastic potje met daarop een etiket met uw naam. In de toiletruimte van het afnamelaboratorium kunt u dit potje vullen met urine. Ook kunt u het potje volgens de gegeven aanwijzingen thuis met urine vullen en dit zo spoedig mogelijk naar het laboratorium brengen.

In sommige gevallen ontvangt u grote plastic potten (bokalen) waarin u thuis gedurende 24 uur alle geproduceerde urine moet verzamelen. U ontvangt hierover van de medewerker schriftelijke informatie. Onderzoek van ontlasting

U krijgt van de medewerker een plastic potje voorzien van een etiket met uw naam, met het verzoek om dit thuis te vullen met een kleine hoeveelheid ontlasting.

Voor sommige onderzoeken krijgt u een grote plastic bokaal mee waarin u thuis gedurende 24 uur alle geproduceerde ontlasting moet verzamelen. U ontvangt van de medewerker hierover schriftelijke

informatie. Soms is het nodig de ontlasting binnen een half uur bij het laboratorium

af te geven. In dat geval hebt u daarover informatie ontvangen. Indien u thuis de meegenomen potjes vult, zorgt u dan voor een duidelijk leesbare naam en geboortedatum op de potjes of bokalen.

Het onderzoek in het laboratorium

In het laboratorium wordt uw bloed, urine of ontlasting met veelal geautomatiseerde en computergestuurde apparatuur onderzocht op die bestanddelen waarover uw arts informatie wil hebben.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het laboratoriumonderzoek heeft alleen betekenis in combinatie met eventueel ander onderzoek. Al die gegevens zijn bekend bij uw arts. Hij is degene die daaruit conclusies kan trekken voor de diagnose of behandeling.

Daarom geven wij de uitslagen en interpretaties niet door aan u, maar aan uw behandelend arts en op speciaal verzoek van hem ook aan andere artsen die bij uw behandeling betrokken zijn. U hebt met uw arts afgesproken wanneer u de uitslag van hem hoort. Houdt u er rekening mee dat sommige onderzoeken een week of meer in beslag kunnen nemen.

Gebruik lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, is soms nog materiaal - zoals bijvoorbeeld bloed of urine - over. Dit restmateriaal wordt vernietigd nadat alle resultaten van het aangevraagde laboratoriumonderzoek bekend zijn. Incidenteel wordt dit restmateriaal echter in het laboratorium gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een nieuwe onderzoeksmethode mee te ontwikkelen of een bestaande onderzoeksmethode mee te verbeteren. Uiteraard gebeurt dit geanonimiseerd, hetgeen betekent dat niet te herleiden is dat het materiaal van u afkomstig is. Heeft u desondanks bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken aan de medewerker van het afnamelaboratorium.

 Veiligheid

In een echt chemisch laboratorium werkt de onderzoeker met verschillende soorten atomen en moleculen, die een chemicus zoals Prof. A. Toom meestal chemicaliën noemt. Hij bestudeert de eigenschappen van deze stoffen. Sommige van deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook bestaan er andere gevaren: sommige stoffen zijn brandbaar, andere stoffen zijn niet brandbaar maar kunnen wel een brand veroorzaken.

Op de fles of verpakking van de stof worden eventuele gevaren aangegeven met pictogrammen en/of afkortingen. Hieronder vind je enkele veelvoorkomende pictogrammen:

schadelijk giftig oxiderend explosief
schadelijk voor milieu bijtend ontvlambaar

Omdat we in het laboratorium van Prof. A. Toom met echte chemicaliën werken, is het belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van een aantal regels. Deze regels hebben niet alleen betrekking op het gebruik van chemische stoffen, maar ook op het gebruik van hulpmiddelen zoals glaswerk en gasbranders.

Waarom denk je dat er in een laboratorium veiligheidsregels zijn?


Het doel van deze regels is "beter voorkomen dan genezen!"
Wat voor soorten ongelukken kun je bedenken in een laboratorium? Noem er drie. Zou je nu al, door je gezond verstand te gebruiken, oplossingen kunnen bedenken om deze ongelukken te voorkomen?


Veiligheidsregels in ons laboratorium

- Draag in het laboratorium steeds je labojas en veiligheidsbril. Ook bij proefjes, waarvan je denkt dat ze geen gevaar kunnen opleveren.

- Bij alle stoffen, waarmee je zal werken, moet je ervan uitgaan dat ze altijd giftig zijn.

- Werk netjes, gebruik bij alle proefjes een beschermblad op tafel. Voorkom morsen van chemicaliën op boeken, kleren of meubels. Was nadien steeds je handen.

- Eten, drinken en kauwgom gebruiken is ten strengste verboden!

- Voer geen proeven uit zonder toestemming. Dit geldt ook voor het spelen met lucifers en/of gasbrander.

- Zet branders, glaswerk en dergelijke nooit te dicht bij de rand van de tafel. Gebroken glaswerk wordt direct opgeruimd (in glasbak!).

- Laat de gasbrander niet onnodig aan! Let op met lang haar, bind het liever op.

- Het is verboden om te spelen met spuitflesjes met water. Stoeien in het laboratorium wordt niet getolereerd.

- Ruim op tijd alles op. Maak gebruikt glaswerk schoon en droog. Breng de spullen terug naar de plaats waar ze vandaan komen. Volg de richtlijnen voor chemisch afval. Laat de tafel proper achter.


Als er toch iets gebeurt...

Als jullie je goed aan de regels houden is de kans op ongelukken uiterst klein. Maar wat doe je als er toch iets gebeurt?

- Kleding of haar in brand: gebruik nooddouche of deken.

- Iets in oog: gebruik oogdouche.

- Chemicaliën op je handen: meteen goed wassen.

- Aggressieve stoffen op je kleding: kleding uittrekken en huid spoelen met veel water.

- Gemorste stof en gebroken glaswerk onmiddelijk opruimen.

- Het gebouw is uitgerust met branddetectoren, waarmee het alarm aangeschakeld wordt. Wanneer het alarm langer dan één minuut loeit, moet je het gebouw zo snel mogelijk verlaten.

 Hazardous Waste Handling